In het kort

Wat ziet u?

Deze kaart toont de berekende geluidsbelasting, afkomstig van alle wegen in Nederland. 

Om de geluidsbelasting te berekenen zijn gegevens van de volgende geluidsbronnen gebruikt:

- rijkswegen (gegevens uit 2017)

- gemeentelijke en provinciale wegen (gegevens uit 2017)

De geluidbelasting wordt uitgedrukt in Lden (Lday-evening-night), de maat voor de gemiddelde geluidsbelasting over een etmaal. De geluidbelasting 's avonds en 's nachts wordt hierbij veel zwaarder meegerekend dan die van overdag, omdat het geluid dan hinderlijker is. Lawaai in onze woonomgeving leidt vooral tot hinder en slaapverstoring.

Wat doet de overheid?

Met een aantal gerichte maatregelen zoals het aanbrengen van stil asfalt, het plaatsen van geluidsschermen langs snelwegen en het isoleren van woningen wil de overheid de geluidhinder beheersen of verminderen. Daarnaast maakt de Nederlandse overheid zich in Europees verband sterk voor de aanscherping van geluideisen voor nieuwe voertuigen. Lees meer over geluidbeleid.

Over de kaart

De kaart geeft alleen een ruwe indicatie van de geluidkwaliteit en is niet geschikt om geluidniveaus in het kader van de normstelling uit de Wet Geluidhinder te kunnen toetsen aan 'de geluidbelasting op de gevel'. Wel biedt de kaart op meer globale schaal een goed beeld van de geluidkwaliteit van aandachtsgebieden zoals woonkernen, natuur- en stiltegebieden.

De bijdrage aan de kaart door wegverkeer is bepaald met een standaard rekenmethode (RMV2012). Deze methode maakt gebruik van digitale bestanden waarin de ligging van verkeerswegen is opgenomen. De indicatie van de geluidbelasting door rijkswegen, provinciale en gemeentelijke wegen is gebaseerd op verkeersramingen uit 2017 (www.emissieregistratie.nl).

Meer informatie over geluid vindt u hier.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.