Afbeelding intro

Hoeveel mensen hebben last van wegverkeersgeluid?

In 2019 had 10,4% van de inwoners ernstige hinder door geluid van wegverkeer. Dat zijn zo’n 1,5 miljoen Nederlanders. Vooral brommers en motoren geven veel overlast. Op kaarten van de European Enviroment Agency kun je zien hoe Nederland scoort vergeleken met andere Europese landen.  

afbeelding

Gezondheidseffecten van geluid van wegverkeer

Lawaai kan hinder geven en de slaap verstoren. Een half miljoen Nederlanders hebben slaapproblemen door geluid van wegen. Daarnaast veroorzaakt dit geluid elk jaar bij zo’n 750 mensen hart- en vaatziekten, waar ongeveer 65 mensen aan overlijden. Dit zijn schattingen uit onderzoek van het RIVM. Kijk voor meer gezondheidseffecten bij Geluid (van alle bronnen).

De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert om de geluidsniveaus van wegverkeer onder de 53 dB te houden. Nu hebben 9 miljoen Nederlanders last van verkeersgeluid boven de 53 dB.

Geluid wegverkeer per etmaal

Geluid in Nederland van wegverkeer (Lden)

Bekijk op onze kaart hoeveel geluid je hoort van wegen in jouw buurt. De berekeningen zijn gemaakt door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het gaat om het gemiddelde over 2017. 

Geluid wegverkeer ’s nachts

Nachtelijk geluid in Nederland van wegverkeer (Lnight)

Slaap je slechter door lawaai? Bekijk hoeveel geluid de wegen ’s nachts (23 - 7 uur) gemiddeld maakten in 2017.

Ernstige geluidhinder door wegen

Kijk hoeveel mensen geluidhinder hebben in jouw buurt binnen de bebouwde kom (2016).

afbeelding

Welke maatregelen helpen?

Gemeenten en provincies kijken meestal eerst of ze de geluidsoverlast bij de bron kunnen aanpakken. Dat geeft vaak ook een betere luchtkwaliteit! Denk bijvoorbeeld aan: 

  • omleiden van verkeer; weg uit het centrum;
  • autoluwe zones.

Andere mogelijkheden zijn: 

Stil asfalt kan zo’n 3 tot 6 dB schelen als het wegdek net is aangelegd.  Ook elektrisch vervoer kan -bij lage snelheden-  minder geluid maken (zie onder 'Geluid in de toekomst').

Hoeveel geluid van wegen is toegestaan?

De beheerders van wegen maken elke 5 jaar een kaart van het wegverkeersgeluid. Zo zien ze precies waar geluid meer of minder is geworden. En waar acties nodig zijn om geluidsoverlast tegen te gaan. De normen verschillen per type weg en per situatie. Wil je weten hoe het zit in jouw straat? Vraag het bij je gemeente of provincie. 

Nieuwe wegen

Als er een nieuwe weg komt, kijkt de beheerder van tevoren hoeveel geluid dat kan veroorzaken. De geluidsbelasting mag niet boven de voorkeursgrenswaarde uitkomen. Het is de bedoeling dat het geluid onder die waarde blijft maar het is geen wettelijke norm. Soms wordt ontheffing aangevraagd. Dan is wel meer geluid toegestaan. De grenswaarde is de bovengrens, die bijna nooit overschreden mag worden.  

Nieuwe woningen 

Ook als nieuwe woningen gebouwd worden, maakt de overheid een inschatting van de hoeveelheid geluid. Het gaat dan om het geluidsniveau aan de gevel van de nieuwe woningen. Net als bij nieuwe wegen zijn de regels wat strenger dan bij bestaande wegen en woningen. Er is ook meer geluid toegestaan in steden dan in landelijk gebied. 

 

Afbeelding

Geluid in de toekomst

Het PBL verwacht dat het aantal autokilometers tot 2030 met 13% groeit. Ook als meer mensen thuis blijven werken. Het geluid van wegverkeer zal daarom verder toenemen. Het goede nieuws is dat steeds meer elektrische auto’s de weg op komen. Elektromotoren zijn stiller dan verbrandingsmotoren, vooral bij lage snelheden. Volgens een schatting van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kan dat voor wegverkeer zo’n 3 tot 4 dB schelen in 2050. Maar verkeer op de snelweg blijf je horen door het contact tussen de banden en het wegdek.

Stillere auto's hebben ook een nadeel. Je kunt ze minder goed horen aankomen. Daarom moeten elektrische auto’s bij lage snelheden tóch wat geluid maken. Dat heeft de Europese Unie bepaald. Wel zo veilig voor de andere weggebruikers. 

Afbeelding

Wat verandert in de omgevingswet?

De regels gaan in 2022 veranderen door de omgevingswet. Er komen dan bijvoorbeeld geluidproductieplafonds voor provinciale wegen. Nu gelden die alleen bij rijkswegen. De normen heten straks ‘standaardwaarden’. Die liggen straks wat hoger dan nu. Voor een nieuwe gemeenteweg is de standaardwaarde bijvoorbeeld 70 dB terwijl die nu 68 dB is. Dit komt door het gelijktrekken van de normen met die van andere geluidsbronnen en een andere berekeningsmethode.  

Kijk ook eens bij

Vliegverkeer

Vliegtuig over flatgebouw van onderaf gezien

Na wegverkeer is vliegverkeer de belangrijkste bron van geluidhinder.

Treinverkeer

Goederentrein rijdt onder viaduct door

Ruim 2 miljoen mensen in Nederland wonen minder dan 300 meter van het spoor. Dat kan overlast geven. 

Stiltegebieden & stadsgeluid

Watervalstructuur op een plein

In stiltegebieden wordt de rust bewaard en stadsgeluid wordt aangenamer met soundscaping.