In het kort

Wat ziet u?

Deze kaart geeft een eerste indruk in welke gebieden eventueel problemen kunnen ontstaan met houten funderingspalen. Houten funderingspalen werden vooral gebruikt in de bouw vóór 1970. Deze funderingen kunnen kwetsbaar zijn, vooral in gebieden met een slappe bodem, zoals veen- en klei gebieden.

Op de kaart ziet u hoeveel van de panden in een postcodegebied gebouwd zijn vóór 1970. De diepte van de kleur neemt toe met het stijgende percentage. Deze kleurdiepte is gecombineerd met de soort bodem: Paarse gebieden hebben een bodem met minder draagkracht en zijn kwetsbare gebieden (laagveen-, rivieren-, zeeklei- en getijdengebied). Bruine gebieden hebben een minder kwetsbare bodem. In steden (grijze gebieden) is deze indeling soms niet te maken door de ontstane bodemdiversiteit. Maar in het algemeen geldt dat vooral steden in West- en Noord-Nederland kwetsbare bodemgebiedsdelen kennen. Ook daar is aandacht voor eventuele tekenen van funderingsproblematiek dus van belang bij panden van vóór 1970.

Relevantie

De schatting is dat er in Nederland ongeveer 750.000 woningen zijn met een houten fundering. Als er funderingsproblemen optreden gaat het vaak om oorzaken als:

 •   schimmelaantasting door droogstand van houten palen (paalrot)
 •   bacteriële aantasting (palenpest)
 •   gebrek aan draagkracht door een minder stabiele bodem of inklinkende grondlagen die aan houten heipalen gaan hangen waardoor deze zakken of breken
 •   bodemdaling/bodeminklinking door grondwaterstromen, klimaatverandering, zout- en gaswinning
 •   slechte uitvoeringswijze van fundering
 •  combinatie van genoemde gebreken

Het herstel van de fundering is kostbaar en komt meestal voor rekening van de eigenaar van het pand.

Wat kunt u zelf doen?

Er zijn een aantal tekenen van aantasting van de houten paalfunderingen:

 •   scheefstand van de woning of scheve vloeren
 •   ramen en deuren die vervormen of klemmen
 •   scheuren in bouwmuren en ook in niet-dragende muren
 •   hoogteverschillen tussen panden en het trottoir
 •   grondverzakkingen rond het pand
 •   gesignaleerde funderingsproblemen bij gelijksoortige panden in de buurt
 •   indien bekend: (te) lage grondwaterstanden ten opzichte van het funderingshout

Als u vermoedt dat uw huis funderingsproblemen heeft, kunt u gebruik maken van het Stappenplan ‘Wat te doen bij het vermoeden van problemen bij houten funderingen’. Het herstellen of vervangen van de aangetaste fundering kost veel geld. In sommige gevallen kunt u daarbij gebruik maken van een lening via het Fonds Duurzaam funderingsherstel.

Een aantal gemeenten voert een actief beleid voor funderingsproblematiek. Kijk op de website van uw gemeente of er speciale regelingen beschikbaar zijn voor woningeigenaren die te maken krijgen met een aangetaste fundering.

Over de kaart

Deze kaart is ontwikkeld door het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De kaart geeft een eerste indruk van indicatieve aandachtsgebieden, door de combinatie te maken van panden van vóór 1970 met bodemgesteldheid. De kaart doet geen uitspraken over de specifieke staat van funderingen in specifieke gebieden. Meer informatie over funderingsproblematiek en de aanpak vindt u op de website van het onafhankelijk Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek.

Voor enkele gebieden (Rotterdam, Zaanstad en Schiedam) zijn gedetailleerdere kaarten beschikbaar.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.