In het kort

Wat ziet u?

Deze kaart toont de berekende nachtelijke geluidsbelasting voor heel Nederland afkomstig van wegverkeer.

Om de geluidsbelasting te berekenen zijn gegevens van de volgende geluidsbronnen gebruikt:

- rijkswegen (gegevens uit 2016)

- gemeentelijke en provinciale wegen (gegevens uit 2011)

De nachtelijke geluidbelasting wordt uitgedrukt in Lnight, de maat voor de gemiddelde geluidbelasting van 23 uur tot 7 uur. Nachtelijk lawaai in onze woonomgeving leidt vooral tot slaapverstoring. 

Wat doet de overheid?

Met een aantal gerichte maatregelen zoals het aanbrengen van stil asfalt, het plaatsen van geluidsschermen langs snelwegen en het isoleren van woningen wil de overheid de geluidhinder beheersen of verminderen. Daarnaast maakt de Nederlandse overheid zich in Europees verband sterk voor de aanscherping van geluideisen voor nieuwe voertuigen. Lees meer over geluidbeleid.

Over de kaart

De kaart geeft alleen een ruwe indicatie van de geluidkwaliteit en is niet geschikt om geluidniveaus in het kader van de normstelling uit de Wet Geluidhinder te kunnen toetsen aan 'de geluidbelasting op de gevel'. Wel biedt de kaart op meer globale schaal een goed beeld van de geluidkwaliteit van aandachtsgebieden zoals woonkernen, natuur- en stiltegebieden.

De bijdrage aan de kaart door wegverkeer is bepaald met een standaard rekenmethode (RMV2012). Deze methode maakt gebruik van digitale bestanden waarin de ligging van verkeerswegen is opgenomen. De verkeersgegevens van rijkswegen zijn gebaseerd op gegevens ten behoeve van richtlijn 2002/49/EG voor 2016 afkomstig van Rijkswaterstaat. De indicatie van de geluidbelasting door provinciale en gemeentelijke wegen is gebaseerd op verkeersramingen uit 2011 (www.emissieregistratie.nl).

Meer informatie over geluid vindt u hier.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.