Atlas Actueel

Het Atlasteam is continu bezig om de inhoud van de website te actualiseren en uit te breiden. Daarvoor hebben we contact met allerlei belanghebbenden en partners en wordt er druk gewerkt aan het verzamelen van kaarten en informatie. Alles dient te passen binnen ons aandachtsgebied: de gezonde leefomgeving. Wilt u ook meedenken in een van onze themagroepen, vanwege uw interesse, expertise en/of betrokkenheid, neem dan contact met ons op.

De actualisatieslagen zijn voor ons en vooral voor onze gebruikers zeer belangrijk. Zo kunnen we de gewenste informatie aanbieden aan inwoners, beleidsmedewerkers, ruimtelijk planners, gezondheidsdeskundigen, medewerkers van adviesbureaus, scholieren, studenten, docenten en alle anderen die geïnteresseerd zijn in de leefomgeving.


Asbest

Dit onderwerp is vernieuwd en vanaf nu onder het thema Bouw te vinden. De teksten zijn geüpdatet door Rijkswaterstaat en RIVM. Tot voor kort boden we een subpagina aan die over de asbestproblematiek in scholen ging, maar dat onderdeel is samengevoegd met de rest van de informatie. Dat komt het overzicht ten goede. Geheel nieuw zijn de teksten over het voorgenomen verbod op asbestdaken en de asbestwegen en –erven.  Deze bijdragen vindt u onder het tabblad ‘beleid'. Heel binnenkort verwachten we een geactualiseerde ‘asbest-in-scholen-kaart' in de Atlas te kunnen tonen. Op die kaart is te zien of een schoolgebouw asbestverdacht, niet asbestverdacht of op asbest geïnventariseerd is.

 

Nieuwe overstromingskaarten

In de thema's Water en Veiligheid staan twee nieuwe kaarten. Op één kaart ziet u hoe diep het water maximaal kan komen bij een overstroming. Op de andere kaart ziet u in welke gebouwen u dan kunt schuilen. De kaart is samengesteld door Rijkswaterstaat aan de hand van de set overstromingsscenario's die in het Deltaprogramma zijn gehanteerd bij het afleiden van de nieuwe waterveiligheidsnormen. Let op: de overstromingskaart gaat over een doorbraak van een primaire kering, dus over een overstroming uit zee, de meren of de grote rivieren. De uiterwaarden en de droogmakerijen zijn buiten beschouwing gelaten. De uiterwaarden omdat die bij de rivierbedding horen (dus mogen overstromen), de droogmakerijen omdat daar regionale keringen omheen liggen die het water tegenhouden.

 

Nieuwe achtergrondkaarten

Een verandering die misschien niet eens zo snel opvalt, maar wel heeft plaatsgevonden: de achtergrondkaarten zijn vernieuwd. Drie achtergrondkaarten zijn nu BRT-kaarten, Basisregistratie Topografie. Dit betekent dat wij nu de verplichte achtergrondkaarten bieden die door overheden gebruikt dienen te worden. Standaard komt bij het openen van de kaartviewer de Wegenkaart in beeld. Als je op het menu-icoontje rechtsboven in de kaart drukt, kun je ook twee andere typen kiezen: kleurenkaart en zwart-witkaart. Maar we hebben in totaal vier kaarten. De vierde is de luchtfoto. Ook deze is vernieuwd en zal elk jaar automatisch worden geactualiseerd.