Het gebruik van de bodem is steeds in beweging. Vóór het tijdperk van de kunstmest was het voor iedereen duidelijk dat je afhankelijk was van de conditie van de bodem om te overleven. De aandacht ging uit naar goede bemesting om die conditie in stand te houden en zo de voedselvoorziening veilig te stellen. De introductie van kunstmest en chemische gewasbescherming leidde er echter toe dat de bodem als substraat werd gezien en niet als een dynamisch systeem. De conditie van de bodem deed er niet meer toe. Meer en meer werd de bodem ook een plek waar je allerlei zaken weg kunt stoppen: de bodem als afvalputje van de maatschappij.

Eind jaren zeventig van de vorige eeuw bleek dat de bodem niet alles slikt en kenterde het bodembeheer: de bodembescherming en bodemsanering kwamen op gang. De kennis over het functioneren van de bodem neemt sindsdien gestaag.

Het thema bodem is vraaggestuurd opgezet. Aan onderstaande vragen wordt aandacht besteed:

Ik wil bijdragen aan een beter klimaat

Ik ga moestuinieren

Ik ga graven

Ik maak me zorgen over bodemverontreiniging

Ik wil zorgen voor een gezonde bodem

Duurzaam beheer van de bodem biedt mens en maatschappij vele voordelen, van de mogelijkheid er voedsel op te produceren en water te zuiveren, tot het hebben van een aangenaam leefklimaat en een mooi en gevarieerd landschap (ecosysteemdiensten).

Het bodembeleid in Nederland wordt de komende jaren steeds verder gedecentraliseerd. Bodembeheer moet een reguliere taak van gemeenten worden. Daarnaast is het met de komst van de Omgevingswet aan de decentrale overheden om te bepalen hoe zij omgaan met de kansen en bedreigingen in de bodem en ondergrond. In het eerste bodemconvenant zijn de spoedlocaties die gevaarlijk waren voor de volksgezondheid gesaneerd. In het tweede bodemconvenant (2016-2020) ligt de focus op nog zo'n 1.500 locaties die een bedreiging vormen voor het grondwater en zo'n 200.000 minder vervuilde locaties. Als deze locaties gesaneerd of beheersbaar zijn gemaakt, komt daarmee een eind aan de klassieke manier van bodemsanering.

Vanaf 2021 treedt de omgevingswet in werking. Het Aanvullingsspoor bodem voert een aantal wijzigingen en aanvullingen door in de Omgevingswet. Het doel van het bodembeleid is om een balans aan te brengen tussen:

  • De bescherming van de gezondheid van de mens en het behoud van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant en dier.
  • Ruimte geven aan activiteiten op of in de bodem.

Neem kennis wat er voor bodem verandert in de OW.

U kan zorgen voor een gezonde bodem. Gebruik de bodem op een duurzame manier zodat deze zich weer kan herstellen na gebruik. Kort maar krachtig is duurzaam bodemgebruik het benutten van de gebruiksmogelijkheden van de bodem, zonder deze aan te tasten of uit te putten.

Door de bodem duurzaam te gebruiken kan u ook bijdragen aan een beter klimaat.