Je ziet het niet, maar in de bodem bevindt zich een heel scala aan chemische stoffen. Een deel van die stoffen is er van nature, maar een groot deel is door de mens in of op de bodem gebracht. Veel van die chemische stoffen zijn bewust in de bodem gebracht, bijvoorbeeld via bemesting, en zijn belangrijk voor een goede ontwikkeling van landbouwgewassen. Maar er zijn ook chemische stoffen die onnodig in de bodem zitten en die bijvoorbeeld door industriële activiteiten in de bodem gekomen zijn. In hogere concentraties kunnen deze stoffen schadelijk zijn. Als mensen die stoffen binnen krijgen kan dat ziektes veroorzaken. En organismen in de bodem, die allerlei belangrijke taken verrichten, kunnen door chemische stoffen worden belemmerd en zelfs sterven.

De bodem kan ook besmet zijn door mest en uitwerpselen van geïnfecteerde landbouwhuisdieren en wilde dieren. Ook on(voldoende) gezuiverd afvalwater kan de microbiologische kwaliteit van de bodem nadelig beïnvloeden waardoor risico's voor de mens kunnen ontstaan. In de poep kunnen eitjes van de spoelworm Toxocara canis (van de hond) zitten die ziekte bij kinderen kunnen veroorzaken. Ook een toxoplasmose  infectie kan zo via kattenpoep bij de mens terecht komen.

Bodemsanering

Als chemische stoffen in de bodem of het grondwater grote risico's voor de gezondheid, het bodemleven of verspreiding via het grondwater leveren, is er aanleiding om een verontreinigde locatie aan te pakken. Dat wordt sanering genoemd. Op het hoogtepunt, in 2004, waren er 650 duizend locaties ernstig verontreinigd. Ondertussen zijn de meeste van deze locaties onderzocht. Vaak bleek er geen sprake te zijn van ernstige bodemverontreiniging. In totaal dertigduizend gevallen vond sanering plaats, op locaties met zogenaamde spoedeisende bodemverontreiniging. Hierbij werden de verontreinigen verwijderd of geïsoleerd. In het convenant Bodem en Ondergrond hebben overheden met elkaar afgesproken dat de resterende 1400 locaties met spoedeisende bodemverontreinigingen uiterlijk in 2020 zijn gesaneerd en/of beheerst.

Het Bodemloket geeft op de kaart van Nederland aan waar activiteiten in het verleden mogelijk tot verontreiniging van grond en grondwater hebben geleid. Ook is te zien waar onderzoek en sanering hebben plaatsgevonden.

Gezondheidsschade bij blootstelling

Wonen, werken of recreëren  op een locatie met bodemverontreiniging leidt bijna nooit tot ernstige gezondheidsproblemen. Daarvoor krijgen mensen meestal te weinig van de chemische stoffen uit de bodem in hun lichaam (‘blootstelling'). Wel kan verontreinigde grond bijdragen aan ziektes, als we direct of indirect in contact komen met een verontreinigde bodem of producten die vanaf de bodem komen. Denk daarbij aan tuinieren of graven.

Directe en indirecte blootstelling

De mens kan via verschillende blootstellingroutes in aanraking komen met verontreinigingen uit de bodem of het grondwater (‘blootstelling'). Het gaat hierbij niet alleen om rechtstreeks contact met de bodem, maar ook om indirect contact. Zoals het inademen van verontreinigde deeltjes, het drinken van verontreinigd grondwater of het eten van verontreinigde groente uit de moestuin.

Hoe de verontreinigde bodem gebruikt wordt bepaalt de mate van blootstelling. Eten van gekweekte groenten geteeld op verontreinigde bodem uit een verontreinigde moestuin kan bijvoorbeeld gezondheidsklachten veroorzaken. Ook kunnen gezondheidsklachten optreden na het inademen van vluchtige verontreinigingen die zich vanuit het grondwater naar het bodemoppervlak bewegen en zich in de woonruimte ophopen. Een ander voorbeeld van risico's op gezondheidsschade ontstaat in het geval van het consumeren van verontreinigd drinkwater, bijvoorbeeld bij een private drinkwaterput. Tenslotte kunnen kinderen chemische stoffen gebonden aan bodemdeeltjes door hand-mond contact binnenkrijgen, als ze spelen op verontreinigde bodem. Dit kan onder andere spelen in oude stadscentra bij met lood verontreinigde grond.

Lood in de bodem

Lood in de bodem kan een risico zijn voor de gezondheid van bewoners. De laatste jaren zijn veel bodemverontreinigingen opgeruimd, maar in sommige (oud)wijken van steden is de aanwezigheid van lood in de bodem nog steeds een punt van aandacht. Lood heeft effect op de ontwikkeling van de hersenen. Hierdoor krijgen kinderen een iets lager IQ. Voor ouders is het belangrijk te weten dat zij met relatief eenvoudige maatregelen de blootstelling aan lood van kun kinderen kunnen verminderen. Zoals om kinderen de handen te laten wassen na het spelen en in huis regelmatig te stofzuigen. Informatie over maatregelen die genomen kunnen worden zijn op “GGD leefomgeving website te vinden.

PFAS en Bodem

PFAS kan in het milieu (bodem, bagger, oppervlaktewater) terechtkomen bij de fabricage en vanuit afval van producten waar het in verwerkt is. Ook kan het in het milieu komen door gebruik van PFAS-houdende producten, zoals blusschuim, impregneermiddel voor textiel, smeermiddelen. Van een aantal PFAS is bekend dat ze ongewenste eigenschappen hebben. Vragen en antwoorden over PFAS. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in opdracht van het ministerie van I&W de achtergrondwaarden voor PFAS bepaald

 

De betrokken partijen

Het Rijk, provincies en gemeenten, waaronder GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, werken samen bij het beoordelen van de chemische bodemkwaliteit. Wanneer de risico's te groot zijn (de bodemsaneringsoperatie) en ingegrepen moet worden, werken het Rijk, provincies en gemeenten samen. De onderzoeksinstituten spelen een rol bij de ontwikkeling van het benodigde instrumentarium. De adviesbureaus verrichten veelal de uitvoering van het bodemkundig onderzoek, zoals het nemen en beoordelen van bodem- en grondwatermonsters.

Financiering

In eerste instantie wordt de partij die de bodemverontreiniging heeft veroorzaakt verantwoordelijk gehouden. Dat betekent dat deze het onderzoek en een eventuele sanering moet betalen. Vaak zijn meerdere partijen verantwoordelijk voor een verontreiniging en in veel gevallen is de veroorzaker onbekend. Pas als niemand aangesproken kan worden, financiert de overheid het weer geschikt maken van de bodem voor het gebruik dat er plaatsvindt.

Beoordeling van bodemverontreiniging

Aangetroffen chemische stoffen zijn niet altijd een probleem en hoeven dan ook niet per definitie te worden weg gehaald. Met behulp van risicoanalyse kan worden nagegaan of op een verontreinigde locatie daadwerkelijk een te groot risico is voor gezondheidsschade, effecten op het bodemecosysteem of het verspreiden van stoffen via het grondwater. Hiervoor is een standaard instrument beschikbaar: het beslissingsondersteunend model Sanscrit. Zeker in geval van minder intensief contact met grond en met producten vanaf de grond, zoals bijvoorbeeld op een industrieterrein het geval is, kan de aanwezigheid van chemische stoffen vaak weinig kwaad.

Voor beleid

Voor bewoners

  • Provincie of gemeente kan u vertellen welke plekken in uw omgeving vervuild zijn en welke 'verdacht'.  En welke maatregelen er genomen kunnen worden. Soms heeft een gemeente deze taak belegd bij een uitvoerings- of omgevingsdienst.
  • Let op Lood. Maatregelen die je kunt nemen bij loodverontreiniging in de bodem in uw omgeving.
  • Hoe kom je in aanraking met lood. Lood en gezondheid. 
  • Koopt je een huis of een stuk grond? Ga dan na of er een geschiktheid verklaring of 'schonegrondverklaring' is. Is die er niet, dan moet uitgezocht worden of het terrein mogelijk vervuild is.
  • Let zelf ook op aanwijzingen dat de bodem verontreinigd is. Hebben bijvoorbeeld ergens lekkende olievaten gestaan, is ergens een pad aangelegd met puin, waar misschien wel gebroken stukjes asbest in verwerkt zijn?
  • Let goed op dat grond schoon is voordat je een moestuin begint. Informeer hiervoor bij de gemeente of GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst
  • Gaat je bouwen of aanbouwen, dan is vaak een bodemonderzoek nodig om een bouwvergunning te kunnen krijgen.
  • Woon je op vervuilde grond die wordt gesaneerd? Dan kan je een bewonersgroep oprichten om uw belangen te behartigen.
  • Zelf kan je voorkomen dat er een nieuwe bodemverontreiniging ontstaat. Wees voorzichtig met vervuilende stoffen zoals olie en benzine.
  • Vermoedt je ergens bodemverontreiniging, meldt dit dan meteen bij de gemeente.