In het kort

Wat ziet u

De kaart toont bepaalde natuurgebieden die een aaneengesloten omvang van ten minste 100 hectare hebben. Het gaat daarbij om gemengd bos en naaldbosgebied, heide, (hoog)veen- en duingebied. De specifieke manier van beheer kan in die gebieden aanleiding geven tot een snelle uitbreiding van het vuur en dus tot een grote brand. De invoer van de gebieden is een taak voor de gemeenten, maar dit is nog niet overal gedaan.

Wat is het gevaar?

Het gevaar is dat mensen – wandelaars, fietsers, campinggasten – verrast worden door het vuur en worden ingesloten. Een natuurbrand kan zich in een droge periode snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. De bestrijding is lastig, omdat bluswater vaak van elders moet worden aangevoerd en wind de brand kan aanwakkeren.

Wat doet de overheid?

Lokale overheden stemmen brandpreventie en –bestrijding af met de hulpdiensten (brandweer, politie). In verschillende natuurgebieden, waaronder op de Veluwe, staat een aantal meetstations dat o.a. luchtvochtigheid, temperatuur, windsnelheid en windrichting meet. Deze gegevens worden doorgegeven aan hulpdiensten in de regio, die betrokken instanties en personen alarmeren. Als de droogte boven een bepaald niveau komt, wordt er met vliegtuigjes gepatrouilleerd.
Gebouwen in (de buurt van) bos-, heide- en duingebieden moeten een gebruiksvergunning hebben waarin voorwaarden staan voor ontvluchtingsmogelijkheden, ontruimingsplannen, bereikbaarheid- en bluswatervoorzieningen.  Voor het actuele risico op een natuurbrand gaat u naar natuurbrandrisico.nl

Over de kaart

De provincies maken en beheren de risicokaarten voor de inwoners, dus ook deze natuurbrandenkaart. De gegevens zijn afkomstig van gemeenten, veiligheidsregio’s, Rijk, waterschappen en provincies zelf. Om de risicokaart verder te ontwikkelen, werken provincies samen met gemeenten, veiligheidsregio’s, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Meer weten?

De meeste natuurbranden ontstaan door menselijke onvoorzichtigheid (weggegooide sigaret, een stuk glas, vuurkorven, barbecues en dergelijke) of kwaadwillendheid (brandstichting). Soms is er sprake van natuurinvloeden zoals blikseminslag. Factoren als het soort begroeiing (heide, naaldbos), het aantal en type gebruikers (wandelaars, kampeerders) en de weersomstandigheden (droogte, wind) hebben invloed op het risico.

Op de site natuurbrandrisico vindt u het actuele brandgevaar in de natuur. De kleurcodes op die kaart worden dagelijks geactualiseerd.

Als u brand in een natuurgebied constateert, moet u:

 ==> 1-1-2 bellen en zo precies mogelijk melden waar de brand is;

 ==> uit de rook gaan staan en op de brandweer wachten;

 ==> of een vluchtweg kiezen waarlangs u snel het brandende gebied kunt verlaten.

Datum laatst gewijzigd: 18-08-2017

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Interprovinciaal Overleg (IPO). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.