In het kort

Wat ziet u?
Op de kaart ziet u de roetconcentraties op de door u gekozen locatie. Roet is een component van fijnstof. Verkeer stoot relatief veel roet uit. Bij drukke verkeerswegen is de roetconcentratie hoog. Met de roetconcentraties kan lokaal de bijdrage van verkeer aan de gezondheidsrisico’s beter zichtbaar worden gemaakt dan met fijnstof. De roetconcentratie is het gemiddelde voor het jaar 2015 en wordt uitgedrukt in microgram per kubieke meter (µg/m3).

Gezondheid
Uit onderzoek blijkt dat de roetcomponent in fijnstof relatief de meeste milieu- en gezondheidsschade kan veroorzaken. Fijnstof in de lucht kan leiden tot gezondheidsklachten (hoesten, benauwdheid, verminderde longfunctie, hart- en vaataandoeningen) en zelfs tot vroegtijdige sterfte. Mensen met bestaande luchtwegaandoeningen of met hart- en vaatziekten behoren tot de gevoeligste groepen. Lees meer over Fijnstof en gezondheid.

Wat kunt u zelf doen?
U kunt zelf luchtverontreiniging of de effecten daarvan beperken. Bijvoorbeeld door te kiezen voor milieuvriendelijk vervoer of voor een fietsroute langs minder vervuilde gebieden. Voor uw gezondheid is het beter om niet langs drukke wegen te fietsen of te (hard)lopen. Kies liever een route met minder verkeer: een paar straten verderop is de lucht al een stuk schoner.

Met gezondheidsklachten kunt u terecht bij uw GGD. Overige klachten kunt u melden via Milieuklachten.nl. Lees meer over fijnstof of bekijk de kaart van dit moment. Voor de verwachte concentraties voor morgen en overmorgen kunt u terecht op het Luchtmeetnet. Op een speciaal portaal vindt u meetgegevens van burgers.

Over de kaart

Achtergrond
Deze kaart geeft een beeld van de hoeveelheid luchtvervuiling bij u in de stad, wijk of buurt. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) maakt deze kaart speciaal voor de Atlas, door de grootschalige GCN-kaart (resolutie 1x1 kilometer) te combineren met lokale verkeersgegevens vanuit de NSL-kaart. Het resultaat is een kaart met een hoge resolutie van 25x25 meter. 

De onderliggende GCN kaarten worden ieder jaar door het RIVM gemaakt en gecombineerd met de berekeningen van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) om te kijken of Nederland voldoet aan de grenswaarden. Dit is zo afgesproken in het NSL. Om dubbeltelling te voorkomen, wordt de relatief grove schatting van de lokale verkeersbijdrage eerst uit de GCN kaart gehaald. Vervolgens wordt deze vervangen door de meer gedetailleerde berekeningen in het NSL. Uniek voor de Atlas is dat de concentraties berekend zijn op woningniveau en vervolgens worden uitgemiddeld over een klein gebied van 25x25 m. De gegevens zijn namelijk niet nauwkeurig genoeg om ze per woning te laten zien. Voor het buitengebied, waar geen wegen en bebouwing van belang aanwezig zijn, hoeft de lokale verkeersbijdrage niet te worden berekend en komen de waarden rechtstreeks uit de GCN.

Gebruikte gegevens
Provincies, gemeenten en het Rijk leveren de verkeers- en andere benodigde gegevens aan het RIVM aan. Zij schatten of tellen onder andere hoeveel verkeer er over de wegen rijdt die onder hun beheer vallen. Ook de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) is gebruikt. Niet alleen modellen, maar ook meetgegevens worden gebruikt. Daarbij gaat het om concentraties op officiële toetspunten.

Berekeningen
Het RIVM gebruikt haar eigen versie van het voorgeschreven rekenmodel (TREDM). Om de geschatte concentraties op woningniveau uit te smeren over 25x25 meter gebruikt het RIVM de ‘Ordinary Kriging’techniek .

Beperkingen van de kaart
Het beeld dat in deze kaart wordt gegeven is indicatief en geen vervanging voor de officiële concentraties op de NSL site.    

U kunt de kaart downloaden via de link onder de legenda. Het is een Geotiff bestand dat met behulp van GIS software zoals QGis bekeken en geanalyseerd kan worden.


Deze bijsluiter is opgesteld door de Atlas Leefomgeving in overleg met de bronhouder van het RIVM en is voor het laatst bewerkt op 4-12-2018.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.