De geluidsbelasting is het hoogst in de buurt van wegen, spoorwegen en aan- en uitvliegroutes van vliegvelden. Meer dan 70% van de Nederlandse woningen is blootgesteld aan geluid van meer dan 50 decibel. Dit is het geluidsniveau in een gemiddelde woonwijk overdag buiten. Ongeveer 5% van de woningen heeft een relatief hoge geluidsbelasting van 65 decibel of meer. Bijna 1% van de huishoudens wordt blootgesteld aan geluidsniveaus boven 70 decibel, te vergelijken met het geluid van een autosnelweg op 25 meter afstand.

Maatregelen

In de Wet geluidhinder zijn normen voor geluid van wegverkeer vastgelegd, die de burger moeten beschermen tegen te veel lawaai. In de Wet geluidhinder is geen aparte norm vastgelegd voor het nachtelijke geluid van wegverkeer. Wel is een grenswaarde bepaald voor de geluidbelasting over het hele etmaal, de Lden. Hierin zit ook de geluidbelasting gedurende de nacht.

Lden en Lnight

De geluidsbelasting wordt uitgedrukt in Lden (Lday-evening-night) en geeft de gemiddelde geluidbelasting over een etmaal. Bij de berekening van de Lden wordt de nachtelijke geluidbelasting veel zwaarder meegeteld, omdat geluid 's nachts veel hinderlijker is dan overdag. De nachtelijke geluidbelasting wordt uitgedrukt in Lnight, de maat voor de gemiddelde geluidbelasting van 23 uur tot 7 uur.

Naar de kaarten

Er zijn diverse geluidhinderkaarten opgenomen in de Atlas. Kijkt u gerust rond, bijvoorbeeld naar de Lden geluidskaart van alle wegen in Nederland. Ook zijn er kaarten met alleen de rijkswegen: Lden kaarten van Rijkswegen of de Lnight kaarten van Rijkswegen. Ook kunt u een kaart vinden waarop getoond wordt wat het percentage ernstig gehinderden door geluid van wegverkeer is per gemeente.

Hinder en slaapverstoring

Geluidsbelasting in onze woonomgeving veroorzaakt vooral hinder en slaapverstoring (moeilijk inslapen, tussentijds wakker worden of ‘s ochtend eerder wakker worden dan gewenst). Een hogere blootstelling aan geluid kan de kans op hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten verhogen en bij mensen die al lijden aan een hart- en vaataandoening, de klachten doen verergeren. Als kinderen op school worden blootgesteld aan te veel geluid, kunnen hun leerprestaties hieronder lijden. Slaapverstoring kan de volgende dag leiden tot een slechter humeur, vermoeidheid en een verminderd prestatievermogen.

In 2016 heeft 48 procent van de Nederlandse bevolking hinder van geluid in de woonomgeving dat werd veroorzaakt door wegverkeer (Compendium voor de Leefomgeving, 2016). Hiervan geeft ruim 9 procent aan ' ernstige hinder' te ondervinden. Geluid van wegverkeer is daarmee de grootste bron van hinder in de woonomgeving. Binnen het wegverkeer zorgen brommers en scooters op wegen met een snelheidsbeperking tot 50 kilometer per uur voor de meeste geluidhinder.

Ongeveer 4,3 % van alle Nederlanders ondervindt ernstige slaapverstoring van wegverkeer (Compendium voor de Leefomgeving, 2016). Mensen hebben 's nachts het meeste last van het geluid van brommers, gevolgd door auto's, vrachtauto's, motoren en buren.

Wettelijk kader wegverkeerslawaai

In Nederland zijn twee wetten voor het beheersen van wegverkeerslawaai, de Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder. Beide wetten kennen hun specifieke toepassingssituatie. De onderstaande tabel geeft een wettelijk kader van wegverkeerslawaai.

  Aanleg/Wijziging weg Bouwen langs een weg
Rijksweg (geluidproductieplafonds) Wet milieubeheer Wet geluidhinder
Andere weg Wet geluidhinder Wet geluidhinder

Rijks)wegen die onder de Wet milieubeheer vallen zijn aangegeven op de zogenoemde geluidplafondkaart.

De Wet geluidhinder

De Wet geluidhinder moet de burger beschermen tegen te veel lawaai. In deze wet zijn normen vastgelegd voor geluid van weg- en railverkeer en industrieterreinen. Er gelden voorkeurswaarden en maximaal toelaatbare grenswaarden voor de geluidsbelasting van de gevel van woningen, ziekenhuizen en scholen (de zogenaamde geluidgevoelige objecten). Er wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande en nieuwe situaties. Voor nieuwe situaties zijn de grenswaarden scherper.

De Wet geluidhinder is van toepassing bij de volgende situaties:

 • bouwen van geluidsgevoelige objecten (zoals een woning) nabij een weg;
 • aanleg/wijziging van een weg die niet op de geluidplafondkaart staat.

De geluidsbelasting wordt uitgedrukt in Lden en Lnight. Lden (Lday evening night) geeft de gemiddelde geluidsbelasting over een etmaal. Bij de berekening van Lden wordt de avondbelasting zwaarder geteld dan de overdagperiode en de nachtelijke belasting weer zwaarder dan de avondperiode. Dit omdat geluid in de avond en nacht hinderlijker is dan overdag. Als er wordt gesproken over Lnight gaat het over de gemiddelde geluidsbelasting van 23 tot 7 uur. De normstellingen/grenswaarden van wegverkeer gaan alleen over Lden.

Meer weten over het geluidbeleid? Kijk op de website van de Rijksoverheid: Geluidsoverlast in de wet.

Grenswaarden geluid

De Wet geluidhinder kent twee grenswaarden:

 • de voorkeursgrenswaarde (ondergrens);
 • de maximaal toelaatbare grenswaarde (bovengrens).

De geluidsbelasting van een weg, industrieterrein of andere geluidbron op de omliggende gebouwen mag in principe niet boven de voorkeursgrenswaarde uitkomen. Als een beheerder een weg aanlegt, moet hij berekenen hoeveel geluid deze weg naar verwachting zal produceren. Als blijkt dat de geluidsbelasting van de weg boven de voorkeursgrenswaarde uitkomt, is er een ontheffing van de overheid nodig.

De geluidsbelasting op een woning mag –ook met ontheffing-  niet boven de maximaal toelaatbare grenswaarde uitkomen. Slechts bij hoge uitzondering mag hiervan worden afgeweken met een beroep op de Crisis- en herstelwet.

De grenswaarden verschillen voor wegverkeer, railverkeer en industrie. Voor wegverkeer wordt er ook onderscheid gemaakt tussen het bouwen van woningen bij bestaande wegen en aanleg van nieuwe wegen bij bestaande woningen.

Nieuwe woningen bij een bestaande weg

Voor het bouwen van nieuwe woningen bij bestaande wegen wordt er ook onderscheid gemaakt naar het type weg. Er wordt gekeken of de woningen in stedelijk gebied worden gebouw of daarbuiten. Wanneer de woningen in stedelijk gebied worden gebouwd, geldt er voor de maximale toelaatbare grenswaarde een hogere norm. Voor de verschillende geluidbronnen is de toegestane geluidbelasting Lden voor nieuwe woningen bij een al aanwezige weg als volgt:

Geluid van Voorkeursgrenswaarden in dB Maximaal toelaatbare grenswaarde in dB
Rijkswegen 48 53
Overige wegen (woningen binnenstedelijk) 48 63
Overige wegen (woningen buitenstedelijk) 48 53

Een nieuwe weg bij bestaande woningen

Voor bestaande woningen wordt er ook onderscheid gemaakt in type wegverkeer. Voor deze woningen is de toegestane geluidsbelasting (Lden) als volgt:

Geluid van Voorkeursgrenswaarden in dB Maximaal toelaatbare grenswaarde in dB
Rijkswegen 50 65
Overige wegen (woningen binnenstedelijk) 48 68
Overige wegen (woningen buitenstedelijk) 48 58

Wie is verantwoordelijk?

Bij de bouw van nieuwe woningen is de gemeente waar deze woningen worden gebouwd verantwoordelijk voor de geluidbeperking en beslist de gemeente over een mogelijke ontheffing van de geluidnormen. Het maakt hierbij niet uit of deze woningen bij een gemeentelijk, provinciale of snelweg worden gebouwd. De gemeente is altijd het aanspreekpunt.

Bij de aanleg van een nieuwe weg is de (toekomstige) beheerder verantwoordelijk voor de geluidbeperking. Voor een gemeentelijk weg is dat de gemeente en voor provinciale wegen beslist de provincie. Als er besloten wordt om geluidbelasting boven de grenswaarde toe te staan en een ontheffing te verlenen, dan moet de ontheffingverlener deze beslissing goed onderbouwen. De beheerder moet zo mogelijk geluidbeperkende maatregelen nemen, bijvoorbeeld:

 • de geluidbron aanpakken, bijvoorbeeld door een stiller wegdek aan te leggen;
 • maatregelen nemen tussen de bron en woningen, zoals een geluidscherm;
 • maatregelen nemen aan de woningen, bijvoorbeeld isolatie.

De rijksoverheid is beheerder van het hoofdwegennet (waaronder de snelwegen). Bij de bouw van nieuwe rijkswegen geldt de Wet milieubeheer en is de systematiek van ontheffingen van de geluidnormen niet van toepassing, maar wordt getoetst aan geluidproductieplafonds.

Aanpassing van de Wet geluidhinder: SWUNG

De Wet geluidhinder bood onvoldoende bescherming tegen de gevolgen van de groei van het verkeer. Het was namelijk zo dat er bepaald moest worden of het geluidsniveau van een weg of spoorweg aan de grenswaarden voldeed als er nieuwe woningen gebouwd werden of als er nieuwe wegen of spoorwegen aangelegd of aangepast werden. Maar ook op een bestaande weg kan het verkeer groeien. Als daardoor de geluidsbelasting boven de grenswaarden uitkomt, leidde dat volgens de Wet geluidhinder niet tot verplichtingen.

Dat is inmiddels veranderd en SWUNG-1 is ingevoerd. Daarin worden grenswaarden gesteld aan het geluid dat rijkswegen en spoorwegen mogen produceren: de zogenoemde geluidproductieplafonds. Deze geluidproductieplafonds (gpp's) geven aan hoeveel geluid een bepaalde rijksweg of spoorweg maximaal mag produceren op aan weerszijden gelegen punten.

De komende tijd wordt er naar gestreefd om voor de provinciale wegen een zelfde systematiek in te voeren (SWUNG-2).

Aanpak woningen met een te hoge geluidbelasting (sanering)

Met de nieuwe geluidwetgeving SWUNG is tegelijkertijd ook besloten om bestaande woningen met een te hoge geluidsbelastingen langs Rijkswegen (en spoor) aan te pakken. Dit noemt men saneren en voor het hoofdwegennet geldt dan het Meerjaren Programma Geluidsanering (MJPG). Het MJPG is gericht op het realiseren van geluidreducerende maatregelen bij woningen met een geluidbelasting van meer dan 65 dB als gevolg van een rijksweg.

De gemeenten en provincies zijn verantwoordelijk voor de aanpak van bestaande woningen met te hoge geluidsbelastingen langs gemeentelijke en provinciale wegen. Dit is echter alleen van toepassing als een woning in 1986 al aanwezig was en een te hoge geluidbelasting had. Deze woningen moesten voor 1 januari 2009 aan de minister van IenM worden gemeld. De gemeenten hebben dit geïnventariseerd en hiervan zal per gemeente een overzicht beschikbaar zijn.

EUEuropese unie-Richtlijn Omgevingslawaai

De Europese Unie (EU) heeft in 2002 de Richtlijn omgevingslawaai uitgevaardigd om de burger beter te beschermen tegen geluidsoverlast. Deze richtlijn verplicht de lidstaten om geluidsbelastingkaarten te publiceren waarmee inwoners worden over de geluidsniveaus in hun omgeving. Het Rijk, de provincies en een aantal gemeenten brengen daarom om de 5 jaar de geluidsbelasting in kaart. Daarin staat onder andere wat zij de volgende 5 jaar willen doen om deze geluidsoverlast tegen te gaan. Lees meer over de geluidsbelastingskaarten op rijksoverheid.nl. Of bekijk de Geluidsbelastingkaarten rijkswegen voor het gebruiksjaar 2016

De kaarten in de Atlas Leefomgeving zijn gemaakt volgens de eisen van de EU-richtlijn. Op de website van de Noise Observation and Information Service Europe (NOISE) kun je de geluidsbelastingkaart van Europa raadplegen.

Maatregelen

De overheid wil de geluidhinder en slaapverstoring verminderen met een aantal gerichte maatregelen zoals het stimuleren van de productie van stillere banden, het aanbrengen van stil asfalt, het plaatsen van geluidschermen langs snelwegen en het isoleren van woningen.

Maak zelf minder geluid

 • Kies zo mogelijk een ander vervoermiddel dan de auto.
 • Rijdt u toch auto, pas dan Het Nieuwe Rijden toe.
 • Koop stille banden voor de auto en rijd rustig.
 • Laat de motor van uw voertuig niet onnodig draaien.
 • Rijd niet op een oude en lawaaiige (4 takt) brommer, maar kies een stille elektrische scooter.

Overlast voorkomen en melden

Woont u vlakbij een drukke weg? Kies uw slaapkamer aan de geluidluwe zijde van de woning. Ondervindt u hinder van een spoorweg bij u in de buurt? Ga dan naar uw gemeente of naar de dichtstbijzijnde GGD.

Meer weten?