Zwemwater

Veilige en gezonde buitenzwemplekken

Bij zomers weer zwemmen veel mensen niet alleen in het zwembad, maar ook in zee, rivieren, recreatieplassen, meren,  vennetjes en ander oppervlaktewater. Niet al het oppervlaktewater is echter geschikt om in te zwemmen.

De provincies wijzen jaarlijks officiële buitenzwemplekken aan waarvan zij de veiligheid en kwaliteit in de gaten houden. Er zijn ongeveer 700 officiële zwemwaterlocaties.

Het water bij deze officiële zwemplekken wordt tijdens het zwemseizoen (1 mei tot 1 oktober) iedere twee of vier weken onderzocht, afhankelijk van de gemiddelde kwaliteit over de laatste vier jaar.

Waterkwaliteit

De kwaliteit van het Nederlandse zwemwater is goed. In de afgelopen zwemseizoenen voldeed bijna 95% van de buitenzwemplekken aan de gestelde minimumnormen voor de microbiologische kwaliteit van zwemwater (Zwemwater.nl).


Gezondheidsklachten

Ondanks de goede zwemwaterkwaliteit ontvangen provincies en GGD'en jaarlijks meldingen van gezondheidsklachten gerelateerd aan zwemmen in oppervlaktewater.

De website www.zwemwater.nl bevat actuele informatie over de hygiëne en veiligheid van de aangewezen buitenzwemplekken in Nederland.
 

laatst bijgewerkt 6 oktober 2017

Waar in Nederland zijn officiële zwemplekken aangewezen en wat is de kwaliteit van het water op de locaties:

Ziek van zwemmen

Verontreinigd zwemwater kan bij huidcontact of inslikken ziekten veroorzaken. Mogelijke gezondheidsklachten na het zwemmen in verontreinigd oppervlaktewater zijn maagdarminfecties, huidklachten (o.a.zwemmersjeuk), oor- of oogontsteking en/of griepachtige verschijnselen. Vanwege hun grotere gevoeligheid voor infectieziekten hebben kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en mensen met een verminderde weerstand meer risico's op gezondheidsklachten.

Ondanks de goede zwemwaterkwaliteit ontvangen provincies en GGD'en jaarlijks meldingen van gezondheidsklachten gerelateerd aan zwemmen in oppervlaktewater.

Er bestaat een sterke relatie tussen het aantal meldingen in een zwemseizoen en het weer gedurende de zomervakantie. In warme zomers wordt meer gezwommen en bovendien komen in warmer water meer ziekteverwekkers voor. Het grootste deel van de meldingen bestaat uit huidklachten. Omdat niet alle klachten worden gemeld, ligt het werkelijke aantal waarschijnlijk hoger.

laatst bijgewerkt 31 oktober 2013

Zwemwaterbeleid

De Europese zwemwaterrichtlijn 2006/7/EG beschermt de gezondheid van zwemmers. De regels uit deze richtlijn moeten zorgen voor schoner zwemwater en een betere informatievoorziening aan zwemmers. De Europese Zwemwaterrichtlijn gaat uit van vier kwaliteitsklassen: ‘uitstekend', ‘goed', ‘aanvaardbaar' en ‘slecht'.


Aanwijzen zwemwaterlocaties

De provincie heeft de taak om jaarlijks zwemwaterlocaties aan te wijzen (en, zo nodig, af te voeren) en het publiek te voorzien van algemene en actuele informatie over zwemwater.


Zwemwaterkwaliteit

Door de waterbeheerder van een zwemwaterlocatie wordt de zwemwaterkwaliteit gemonitord gedurende het badseizoen (1 mei tot 1 oktober). Tijdens en na afloop van het badseizoen worden waterkwaliteitsgegevens aan de provincie gerapporteerd.

laatst bijgewerkt 23 mei 2018

Let op waar je zwemt

Zwem alleen op officieel aangewezen zwemwaterlocaties.

Kijk op www.zwemwater.nl voor de actuele informatie over de kwaliteit van het zwemwater of download de app met meer dan 800 buitenzwemplekken in Nederland.

Buiten het badseizoen (van 1 mei tot 1 oktober) wordt het zwemwater niet onderzocht. Als u buiten het seizoen het water in gaat, moet u zelf bepalen of dit verantwoord is.

laatst bewerkt 15 april 2015