In het kort

U ziet de geschatte invloed van geluid en luchtverontreiniging op de gezondheid in 2016. Gemiddeld is zo'n 5 tot 6 %* van alle ziekte en sterfte in Nederland toe te schrijven aan milieufactoren. Check hier of uw plek hoger of lager scoort en lees meer over deze indicator bij Meer Weten.

Relatie met gezondheid

Door luchtvervuiling kunnen mensen astmaklachten krijgen of eerder doodgaan. Omgevingsgeluid kan slecht zijn voor de nachtrust en hart- en vaatziekten veroorzaken of verergeren. De MGR beschrijft hoe groot de gezondheidseffecten van beide risicofactoren bij elkaar opgeteld zijn. Dit verschilt van plek tot plek, afhankelijk van bijvoorbeeld de ligging van wegen, industrie en vliegvelden.

Wat kunt u zelf doen?

Gaat u verhuizen? Kies dan –zo mogelijk- een plek die zo'n 50-100 meter van drukke wegen ligt. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Met de App ‘Mijn luchtkwaliteit' kunt u de luchtkwaliteit van nu checken én de verwachting voor morgen en overmorgen. Klachten kunt u melden bij uw gemeente of GGD.

Over de kaart

De kaart is gemaakt door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in het kader van de ontwikkeling van indicatoren voor beleid.

Gebruikte gegevens

Kaarten met concentraties van fijnstof en stikstofdioxide zijn gecombineerd met kaarten van geluid door weg- en railverkeer voor het jaar 2016. Deze kaarten zijn ook apart te bekijken in de Atlas. Daarnaast is een kaart van geluid door industrie gebruikt uit 2009 (buiten de Atlas) en gegevens voor vliegverkeer over 2016. Tot slot zijn gegevens gebruikt over de kans op nadelige gezondheidseffecten, zoals beschreven in (inter)nationaal onderzoek. Informatie over de duur en ernst van ziektes is meegenomen om de gezondheidseffecten van geluid en luchtverontreiniging bij elkaar op te tellen. Geluidhinder door bijvoorbeeld wegverkeer is niet meegenomen, maar wel te vinden in de Atlas.

Beperkingen

De uitkomsten zijn schattingen, bedoeld om verschillen van plek tot plek zichtbaar te maken. Er is geen rekening gehouden met het plaatselijke aantal en kenmerken van de inwoners. U kunt de handleiding en rekenregels opvragen via Aanvraag handleiding MGR 1.0.

* Deze kaart gaat uit van een gemiddelde milieugerelateerde ziektelast van ongeveer 5 tot 6 %, wat wil zeggen dat 5 tot 6 % van alle ziekte en sterfte in ons land wordt veroorzaakt door milieufactoren (VTV-2014). Een meer recente schatting gaat uit van ongeveer 4% (VTV-2018). Daarom volgt in 2019 een update van deze kaart. 

Deze bijsluiter is opgesteld door de Atlas Leefomgeving in overleg met het RIVM en is voor het laatst bewerkt op 08-02-2019.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.