Mensen willen zich veilig voelen in hun eigen leefomgeving. Toch zijn er altijd gevaren en risico's. Ongeval, brand, overstroming, het kan allemaal optreden. De kans erop is vaak klein, maar we willen wel zicht hebben op de risico's en de gevaren die zich mogelijk kunnen voordoen. Er zijn risicobronnen die gemakkelijker in beeld zijn te brengen dan andere. Bedrijven met gevaarlijke stoffen zijn eenvoudiger te inventariseren dan gevoelens over sociale veiligheid in een buurt.

Crisistypen

In de Handreiking Regionaal Risicoprofiel (2009) van de Veiligheidsregio's worden zeven crisistypen genoemd. Het gaat dan om crises in de natuurlijke omgeving, de gebouwde omgeving, de technologische omgeving, de vitale infrastructuur en voorzieningen, verkeer en vervoer, gezondheid en sociaal-maatschappelijke omgeving. In de Atlas Leefomgeving maken we onderscheid tussen natuurgeweld en ongelukken.

Scala aan effecten mogelijk

100% veiligheid is niet te garanderen. Ongelukken of rampen kunnen leiden tot direct persoonlijk letsel. Of er kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen die invloed hebben op de gezondheid van individuen en/of grote groepen. Ook bij diegenen die er niet direct de gevolgen van ondervinden, kan een gezondheidseffect optreden. Bijvoorbeeld bezorgdheid en stress.

Veiligheidsrisico

Als er gesproken wordt over het veiligheidsrisico, dan gaat het vooral over het aantal doden dat valt bij een incident. Het gaat daarbij om sterfte in de directe omgeving als direct gevolg van het incident. Hoe groter het aantal doden, des te meer maatschappelijke ontwrichting, leed en emoties.

Risicobeleving

Vaak is er een verschil tussen een feitelijk risico en de maatschappelijke beleving van een risico. Karakteristieken van risico's die bij inwoners tot bezorgdheid leiden, zijn de mogelijk grote schade, het grote aantal gewonden en doden, de mogelijke ernst van een gebeurtenis, de (on)bekendheid met het risico, de geringe beheersbaarheid en de (on)vrijwilligheid van blootstelling.

Situatie

De overheid is verplicht om informatie over mogelijke risico's te geven aan haar inwoners. Er is daarom beschreven wat deze risico's precies zijn, welke gevaren u zou kunnen lopen en welke bescherming mogelijk is bij een calamiteit. U vindt al deze gevaren uitgelegd op de Risicokaart. In een ministeriële regeling zijn nadere, algemeen verbindende voorschriften voor de risicokaart opgenomen. De regeling beschrijft welke kwetsbare objecten en risicovolle situaties de Risicokaart moet tonen. De provincies maken en beheren de risicokaarten voor de inwoners. De gegevens zijn afkomstig van gemeenten, Rijk en provincies zelf. De overheid voert uiteraard ook beleid om de risico's voor de omgeving van een vliegveld, een bedrijf of van een transport van gevaarlijke stoffen aan te pakken. Dit beleid valt onder de noemer 'omgevingsveiligheid'.

Wet veiligheidsregio's

Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio's in werking getreden. Met deze wet worden brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de rampenbestrijding en crisisbeheersing samengebracht in één organisatie. In Nederland zijn er 25 veiligheidsregio's.

Kwetsbare objecten

Veiligheidsdiensten maken een risicoprofiel per wijk aan. Daarop wordt beleid gebaseerd. Op plekken waar tijdens een ramp of ongeval veel mensen aanwezig zijn, is er meer inzet van hulpdiensten nodig. Een belangrijke term onder veiligheidsexperts is: kwetsbare objecten. Deze kwetsbare objecten (ook wel genoemd: publieke gebouwen) zijn gebouwen waarin zich veel mensen kunnen bevinden of gebouwen waar niet-zelfredzame mensen aanwezig zijn (zieken, bejaarden, kinderen). Dit zijn bijvoorbeeld kinderdagverblijven, basisscholen, ziekenhuizen, hotels met meer dan 10 bedden of gebouwen met meer dan 25 verdiepingen. In een bestemmingsplan (omgevingsplan) kan de aanwezigheid van een kwetsbaar object gevolgen hebben voor de milieubeheervergunning van een nabijgelegen bedrijf.

Omgevingswet

De Omgevingswet (beoogde inwerkingtreding 1 januari 2021) is één integrale wet voor de bescherming én het gebruik van de fysieke leefomgeving. De wet beoogt een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving, en geeft decentrale overheden meer afwegingsruimte. Hier leest u wat er gaat veranderen in de nieuwe omgevingswet op het gebied van veiligheid.

Wees voorbereid

Een noodsituatie komt altijd onverwacht. Zorg daarom dat u goed bent voorbereid. Dat kan op verschillende manieren:

  • Stel een noodpakket samen;
  • Informeer uzelf over de mogelijke risico's in uw omgeving via de Risicokaart. Daar staat per risico beschreven wat het gevaar is, welke veiligheidsmaatregelen er zijn en wat u zelf kunt doen;
  • Stel de frequentie van uw regionale omroep in op radio en/of televisie. In geval van nood heeft deze de officiële rol van noodzender.
  • Volg een EHBO-cursus. Als er iets gebeurt, kunt u uzelf en anderen helpen;
  • Zijn er in uw omgeving mensen die extra hulp nodig hebben tijdens een noodsituatie? Bespreek met hen wat je voor hen kunt doen.