Nederland is een waterland. Er is altijd wel een rivier, een beek, een stadsgracht, een vijver of een slootje in de buurt. Dat water wordt voor allerlei doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld als drinkwater, voor transport, recreatie, landbouw en visserij en als koelwater in de industrie.

Kwaliteit

De beschikbaarheid van voldoende, schoon en gezond water is van levensbelang voor de mens én de natuur. De kwaliteit van het oppervlakte-, grond-, drink- en zwemwater beïnvloedt de gezondheid van de mens en het milieu. Andersom hebben economische en recreatieve activiteiten van mensen invloed op de waterkwaliteit.

Overlast en gevaar

Water kan ook overlast veroorzaken of gevaar opleveren. Het komt steeds vaker voor dat bij hoosbuien zoveel neerslag valt, dat het riool de hoeveelheid water niet meer aan kan. Straten, tunnels en huizen komen dan blank te staan. Dit noemen we wateroverlast. Door klimaatverandering en zeespiegelstijging neemt de kans op overstromingen toe. Bij overstromingen stroomt er water vanuit de zee of vanuit rivieren en kanalen het land op. Dit kan grote gevolgen hebben voor de mens en voor de economie.

Maar wanneer er te weinig water van goede kwaliteit beschikbaar is, ontstaat er ook schade. Bijvoorbeeld in de land- en tuinbouw, de scheepvaart en het natuurbeheer.

Gezondheid en waterkwaliteit

Mensen en de natuur hebben voldoende water van een goede kwaliteit nodig. Bijvoorbeeld als drinkwater en water voor de landbouw of recreatie.

Verontreinigd water kan ziektes veroorzaken. Het drinkwater in Nederland voldoet aan hoge wettelijke kwaliteitseisen. Het water is schoon en veilig om te drinken. Drinkwaterbedrijven controleren continue de kwaliteit van het drinkwater. Waterschappen, Rijkswaterstaat en provincies houden de kwaliteit van officiële zwemplaatsen en ander oppervlaktewater in de gaten. Waterschappen zuiveren het rioolwater.

Water in de buurt

Water werkt ontspannend en verkoelend. Daarom leggen gemeenten water aan in woonwijken en wijzen provincies elk jaar officiële zwemwaterlocaties aan waar veilig gezwommen kan worden. Veel mensen zoeken water op om te recreëren, bijvoorbeeld om te watersporten of te vissen.

Te veel of te weinig water

Nederland is een laaggelegen land. Overstromingen zijn een reëel risico, met grote gevolgen voor mensen en de economie. Nederland heeft strenge normen voor dijken en zeeweringen. De kans op een overstroming is klein.

Bij hoosbuien kan wateroverlast ontstaan. In sommige wijken kan dan (vies riool-)water op straat, in tuinen of in huizen terecht komen.

Langdurige droogte kan leiden tot schade aan de natuur en landbouw.

Nationaal Waterplan

Het Nederlandse waterbeleid staat in het Nationaal Waterplan 2016-2021. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, voldoende en schoon water en diverse vormen van gebruik van water. Ook worden de maatregelen genoemd die hiervoor worden genomen.

Betrokken overheden bij waterbeheer

In de Waterwet staan de verantwoordelijkheden van de verschillende overheden die betrokken zijn bij het waterbeheer. Dit zijn:

Rijksoverheid

De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor het nationale beleid en de landelijke maatregelen. Daarnaast is het Rijk verantwoordelijk voor de normen voor waterveiligheid van de primaire waterkeringen. Dit zijn dijken en duinen die het land beschermen tegen water uit zee en de grote rivieren.

Rijkswaterstaat (RWS) voert namens de Rijksoverheid het beheer uit van de grote wateren, zoals de zee en de rivieren. RWS waarschuwt de verantwoordelijke overheden en drinkwaterbedrijven op tijd voor hoogwater of storm op zee, of voor waterverontreiniging. Daarnaast onderhoudt RWS een deel van de dijken, dammen, stuwen en stormvloedkeringen. Ook beschermt RWS natuurlijke waterkering langs de kust en geeft het rivieren meer ruimte. Bijvoorbeeld door uiterwaarden te verdiepen en nevengeulen aan te leggen. Rijkswaterstaat is ook verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van de grote wateren, en meet de waterkwaliteit, bijvoorbeeld waar de Rijn en Maas ons land binnen stromen.

Provincies

De provincie is verantwoordelijk voor de vertaling van het nationale waterbeleid naar regionale maatregelen. Voor een deel van het waterbeheer heeft de provincie operationele taken. Bijvoorbeeld bij de onttrekking van grondwater uit de bodem. Het beheer van de grondwaterkwaliteit ligt ook bij de provincie.

Waterschappen

Waterschappen zijn verantwoordelijk voor de regionale wateren, zoals kanalen, beken en poldervaarten. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat het water schoon is zodat de visstand op peil blijft. Waterschappen beschermen het land tegen overstromingen: zij beheren de regionale keringen en een deel van de primaire keringen. Daarnaast zorgen zij ervoor dat landbouwers voldoende water hebben voor hun gewassen, maar ook niet te veel. Ook zorgen ze voor zuivering van afvalwater.

Gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het grondwater in stedelijk gebied. Ook zorgt de gemeente voor de afvoer van afvalwater en overtollig regenwater via de riolering.

Op de website Ons Water vindt u allerlei tips om van water te genieten en om het water schoon en veilig te houden. Wees bijvoorbeeld zuinig met water, vang water op in de eigen tuin en spoel vet en chemicaliën niet door het riool. Ook kunt u er zien hoe hoog het water bij u in de straat komt bij een eventuele overstroming en aan welke projecten de overheid in uw omgeving werkt aan schoon en veilig water.

Is er iets niet in orde met het water? Meldt het aan de overheid. Dit kan centraal op Meldpunt Water.