Nederlands kraanwater is van topkwaliteit. Nederlanders gebruiken zo'n 120 liter kraanwater per dag om te douchen, het toilet mee door te spoelen en voor de was en afwas. Het Nederlandse kraanwater is van een zodanig goede kwaliteit, dat het ook schoon en veilig is om te drinken. Om deze hoge kwaliteit te garanderen gebruiken drinkwaterbedrijven verschillende zuiveringstappen. Door de effectieve en innovatieve zuivering hoeft er in Nederland geen chloor aan het water te worden toegevoegd en smaakt het drinkwater goed.

Het drinkwater dat in Nederland uit de kraan komt wordt streng gecontroleerd. De drinkwaterbedrijven voeren een wettelijk meetprogramma uit om de drinkwaterkwaliteit te monitoren. Ze meten de kwaliteit bij het innamepunt, tijdens de zuivering, na de laatste zuiveringsstap en op verschillende plaatsen in het distributienetwerk. De normen voor de kwaliteit van het gezuiverde drinkwater zijn wettelijk vastgelegd in het Drinkwaterbesluit.

Ook wordt er toezicht gehouden op de kwaliteit van de bronnen voor de productie van ons drinkwater. Het Rijk en decentrale overheden zijn verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. In Nederland wordt ongeveer 60% van het drinkwater geproduceerd uit grondwater en 40% uit oppervlaktewater. De kwaliteit van de bronnen is nog niet op orde, waardoor extra zuivering nodig is door de drinkwaterbedrijven. De drinkwaterbedrijven zetten zuiveringsstappen in die zijn aangepast aan de bron die zij gebruiken. Hierdoor wordt de goede kwaliteit van het drinkwater gewaarborgd.

Schoon drinkwater

Mensen gebruiken kraanwater om te drinken en om mee te koken. Het is daarom belangrijk dat de kwaliteit van het kraanwater goed is. De bronnen voor kraanwater kunnen ziekmakende micro-organismen of chemische stoffen bevatten. Drinkwaterbedrijven zuiveren daarom het ingenomen water, bijvoorbeeld door zand- en koolstoffilters, beluchting, vlokmiddelen en belichting met UV-licht.

Hardheid

De hardheid van het water geeft aan hoeveel kalk (calcium en magnesium) in het water is opgelost. Hard water is niet ongezond. Hard water kan wel lastig zijn, omdat bij verhitting kalkaanslag ontstaat. Apparaten zoals waterkokers, wasmachines en douchekoppen moeten hierdoor vaker schoongemaakt worden. De verschillende bronnen voor het drinkwater, zoals grond-, oppervlakte- en duinwater, verschillen in hun hardheid. Hard drinkwater komt echter nog maar in enkele gebieden in Nederland voor, omdat waterbedrijven vrijwel overal het water centraal ontharden als het ruwe water een hoge hardheid heeft.

Bekende en nieuwe verontreinigingen

De kwaliteit van het drinkwater wordt intensief gecontroleerd. Er zijn strenge normen waaraan het drinkwater moet voldoen. De wettelijke kwaliteitseisen voor drinkwater staan in het Drinkwaterbesluit.

Er worden steeds nieuwe stoffen uitgevonden voor toepassingen in bijvoorbeeld de landbouw of chemische industrie. Daarnaast hebben de technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren ertoe geleid dat steeds lagere concentraties van chemische stoffen in drinkwaterbronnen gemeten kunnen worden. Dit zorgt ervoor dat steeds vaker nieuwe verontreinigingen worden gevonden in drinkwaterbronnen. Een recent voorbeeld hiervan zijn medicijnresten. De concentratie van medicijnresten in drinkwater is zo laag dat er geen risico voor de volksgezondheid is. Er wordt door drinkwaterbedrijven, universiteiten, onderzoeksinstituten en de overheid volop onderzoek gedaan naar het zo goed mogelijk omgaan met microverontreinigingen, zoals door het beschermen van drinkwaterbronnen en het, indien nodig, opstellen van aanvullende normen.

Samen met bedrijven, ziekenhuizen, waterschappen en andere ketenpartners worden waar nodig maatregelen genomen om de bronnen schoon te houden. Hierdoor blijven de betrokken partijen ervoor zorgen dat het Nederlandse kraanwater ook in de toekomst veilig gedronken kan worden. Als deze maatregelen onvoldoende resultaat hebben, moeten er extra zuiveringsinstallaties bijgebouwd worden.

Drinkwaterbedrijven

Nederland kent tien drinkwaterbedrijven. Zij zorgen voor schoon water uit de kraan. Dat doen ze door grond- of oppervlaktewater te winnen, te zuiveren en via een leidingnet aan de klant te leveren.

Bescherming van de bronnen voor drinkwater

Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven beschermen de bronnen voor drinkwater, namelijk: grondwater en oppervlaktewater. Zo zijn vervuilende activiteiten verboden in de gebieden waar water wordt onttrokken uit de grond voor de productie van drinkwater.

Een waterwingebied is het gebied direct rondom een grondwaterbron. Op de grens van het gebied staan blauwe borden met de aanduiding waterwingebied. In waterwingebieden zijn activiteiten die schadelijk zijn voor het drinkwater verboden, zoals: lozingen en het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Rondom het waterwingebied ligt het grondwaterbeschermingsgebied. Dit is een groter gebied rondom de winningen. Ook in dit gebied willen we geen activiteiten die vervuilend kunnen zijn voor de bodem. Regenwater dat namelijk in het grondwaterbeschermingsgebied op de bodem valt, zakt in de bodem en stroomt binnen enkele tientallen jaren richting de winning. Vervuiling in het grondwaterbeschermingsgebied moet dus voorkomen worden om ons drinkwater te beschermen!

Waterwingebieden zijn vaak ook natuurgebieden. Een schoon milieu zorgt voor schoon grond- en oppervlaktewater. De beschermers van drinkwaterbronnen beheren samen ongeveer 20.000 ha aan natuurgebied en 120.000 ha aan grondwaterbeschermingsgebied. Waar mogelijk zijn de gebieden opengesteld voor publiek.

Het Nederlandse kraanwater behoort tot het beste ter wereld. Je kunt een hoop geld besparen door kraanwater te drinken. Voor 1 euro kun je het hele jaar water drinken, als je uitgaat van 1,5 liter per persoon per dag. Met flessenwater ben je 150 tot 500 keer duurder uit. Daarnaast blijkt kraanwater honderden malen beter voor het milieu dan flessenwater en alle andere dranken uit de fles.

Zorg dat de bodem en het oppervlaktewater niet vervuild raakt, zeker in waterwingebieden. Is er iets niet in orde met het water? Meldt het aan de overheid. Dit kan centraal op https://meldpuntwater.nl/.