Lawaai in onze woonomgeving leidt vooral tot hinder en slaapverstoring. Veel spoorwegen zijn de afgelopen jaren drukker geworden, met daarbij toenemende geluidsniveaus en toenemende hinder. Zo'n 130.000 mensen hebben ernstige hinder van spoorweglawaai.

Geluidshinder door railverkeer

Nederland heeft het drukst bereden spoorwegnet van Europa. Ruim 1 miljoen mensen reizen dagelijks met de trein naar hun bestemming en weer naar huis. Jaarlijks wordt zo’n 42 miljoen ton goederen per spoor vervoerd. Ruim 2 miljoen mensen wonen in Nederland binnen een straal van 300 meter van het spoor. Wie in de buurt van het spoor woont of werkt, kan last hebben van geluidshinder.

Ervaren geluidshinder door railverkeer

2,2% van de Nederlanders ondervond in 2016 ernstige geluidshinder door het geluid van railverkeer (VTV, 2016). Daarmee valt treinverkeer landelijk gezien buiten de top 3 van wegverkeer, burenlawaai en vliegverkeer. Toch kan treinverkeer lokaal voor veel hinder zorgen, vooral als er veel goederenvervoer is. 1,2% van de Nederlanders gaf aan dat in 2016 hun slaap ernstig verstoord werd door railverkeer.

Lden en Lnight

De geluidsbelasting wordt uitgedrukt in Lden (Lday-evening-night) en geeft de gemiddelde geluidsbelasting over een etmaal. Bij de berekening van de Lden wordt de nachtelijke geluidsbelasting veel zwaarder meegeteld, omdat geluid 's nachts veel hinderlijker is dan overdag. De nachtelijke geluidsbelasting wordt uitgedrukt in Lnight, de maat voor de gemiddelde geluidsbelasting van 23 uur tot 7 uur.

Naar de kaarten

Er zijn diverse geluidhinder kaarten opgenomen in de Atlas. Bekijk de geluidsbelasting door treinverkeer  of de nachtelijke geluidsbelasting door het treinverkeer op een door u gekozen locatie. Ook kunt u een kaart vinden waarop getoond wordt wat het percentage ernstig gehinderden door geluid van passerende treinen is per gemeente.

Hinder en slaapverstoring

De geluidsniveaus in onze woonomgeving veroorzaken vooral hinder en slaapverstoring (moeilijk inslapen, tussentijds wakker worden of 's ochtends eerder wakker worden dan gewenst). Een hogere blootstelling aan geluid kan de kans op hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten verhogen en bij mensen die al lijden aan een hart- en vaataandoening de klachten verergeren. Als kinderen op school worden blootgesteld aan geluid, kunnen hun leerprestaties hieronder lijden. Slaapverstoring kan de volgende dag ook leiden tot een slechter humeur, vermoeidheid en een verminderd prestatievermogen. In de Atlas bevindt zich een kaart die het percentage weergeeft van de ernstig gehinderden door geluid van passerende treinen
 

Meer weten?

Meer weten over de gezondheidseffecten van geluid? Kijk dan op de website van Volksgezondheidenzorg.info.

Wettelijk kader railverkeerslawaai

In Nederland zijn twee wetten voor het beheersen van railverkeerslawaai, de Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder. Beide wetten kennen hun specifieke toepassingssituatie. De onderstaande tabel geeft een wettelijk kader van railverkeerslawaai.

  Aanleg/Wijziging spoorlijn Bouwen langs een spoorlijn
Hoofdspoorwegnet (geluidproductieplafonds) Wet milieubeheer Wet geluidhinder
Overige spoorwegen Wet geluidhinder Wet geluidhinder

 

De Wet geluidhinder

De Wet geluidhinder moet de burger beschermen tegen te veel lawaai. In deze wet zijn normen vastgelegd voor geluid van weg- en railverkeer en industrieterreinen. Er gelden voorkeurswaarden en maximaal toelaatbare grenswaarden voor de geluidsbelasting van de gevel van woningen, ziekenhuizen en scholen (zogenaamde geluidgevoelige objecten). Er wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande en nieuwe situaties. Voor nieuwe situaties zijn de grenswaarden scherper.

De Wet geluidhinder is van toepassing bij de volgende situaties:

  • bouwen van geluidsgevoelige objecten (zoals een woning) nabij een spoorlijn;
  • aanleg/wijziging van een spoorlijn die niet op de geluidplafondkaart staat.

De geluidsbelasting wordt uitgedrukt in Lden en Lnight. Lden (Lday evening night) geeft de gemiddelde geluidsbelasting over een etmaal. Bij de berekening van Lden wordt de avondbelasting zwaarder geteld dan de overdagperiode en de nachtelijke belasting weer zwaarder dan de avondperiode. Dit omdat geluid in de avond en nacht hinderlijker is dan overdag. Als er wordt gesproken over Lnight gaat het over de gemiddelde geluidsbelasting van 23 tot 7 uur. De normstellingen/grenswaarden van spoorverkeer gaan alleen over Lden.

Grenswaarden geluid

De Wet geluidhinder kent twee grenswaarden:

  • de voorkeursgrenswaarde (ondergrens);
  • de maximaal toelaatbare grenswaarde (bovengrens).

De geluidsbelasting van een spoorlijn, weg, industrieterrein of andere geluidbron op de omliggende gebouwen mag in principe niet boven de voorkeursgrenswaarde uitkomen. Als een beheerder een spoorlijn aanlegt, moet hij berekenen hoeveel geluid deze spoorlijn naar verwachting zal produceren. Als blijkt dat de geluidsbelasting van de spoorlijn boven de voorkeursgrenswaarde uitkomt, is er een ontheffing van de overheid nodig. De geluidsbelasting op een woning mag –ook met ontheffing-  niet boven de maximaal toelaatbare grenswaarde uitkomen. Slechts bij hoge uitzondering mag hiervan worden afgeweken met een beroep op de Crisis- en herstelwet.

Hoofdspoornet

De grenswaarden verschillen voor railverkeer, wegverkeer en industrie. Voor het hoofdspoornet geldt volgens de Wet milieubeheer één voorkeursgrenswaarde en één maximale toelaatbare waarde als het gaat om aanleg of wijziging van het spoor. Voor de bouw van woningen langs het hoofdspoornet zijn de normen opgenomen in de Wet geluidhinder. De grenswaarden (Lden) bij aanleg of wijzigingen van de spoorweg bedragen:

  Voorkeursgrenswaard dB Maximaal toelaatbare waarde dB
Hoofdspoornet 55 70

 

Overige spoorlijnen

Voor de spoorlijnen die buiten het hoofdspoornet vallen en voor de bouw van woningen zowel buiten als langs het hoofdspoorwegnet zijn de normen opgenomen in het Besluit geluidhinder dat onder de Wet geluidhinder valt. Voor de verschillende situaties is de toegestane geluidbelasting (in Lden) als volgt:

Woning Voorkeursgrenswaard dB Maximaal toelaatbare waarde dB
Nieuwbouw bij bestaande spoorlijn 55 68
Nieuwbouw spoorlijn bij bestaande woningen 55 68

 

Wie is verantwoordelijk?

Bij de bouw van nieuwe woningen is de gemeente waar deze woningen worden gebouwd verantwoordelijk voor de geluidbeperking en beslist de gemeente over een mogelijke ontheffing van de geluidnormen. De gemeente moet zo mogelijk geluidbeperkende maatregelen nemen, bijvoorbeeld:

  • de geluidbron aanpakken;
  • maatregelen nemen tussen de bron en woningen, zoals een geluidscherm;
  • maatregelen nemen aan de woningen, bijvoorbeeld isolatie.

De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor het hoofdspoornet. Bij de bouw van nieuwe hoofdspoorwegen geldt de Wet milieubeheer en is de systematiek van ontheffingen van de geluidnormen niet van toepassing, maar wordt getoetst aan geluidproductieplafonds.

Aanpassing van de Wet geluidhinder: SWUNG

De Wet geluidhinder bood onvoldoende bescherming tegen de gevolgen van de groei van het spoorverkeer. Het was namelijk zo dat er bepaald moest worden of het geluidniveau van een weg of spoorweg aan de grenswaarden voldeed als er nieuwe woningen gebouwd werden of als er nieuwe wegen of spoorwegen aangelegd of aangepast werden. Maar ook op een bestaand stuk spoor kan het verkeer groeien. Als daardoor de geluidbelasting boven de grenswaarden uitkomt, leidde dat volgens de Wet geluidhinder niet tot verplichtingen.

Dat is inmiddels veranderd, want SWUNG-1 is ingevoerd. Daarin worden grenswaarden gesteld aan het geluid dat rijkswegen en spoorwegen mogen produceren: de zogenoemde geluidproductieplafonds. Deze geluidproductieplafonds (gpp's) geven aan hoeveel geluid een bepaalde rijksweg of spoorweg maximaal mag produceren op aan weerszijden gelegen punten. Er bestaat ook een SWUNG-2, maar deze heeft voor het spoor geen gevolgen.

Aanpak woningen met een te hoge geluidbelasting (sanering)

Met de nieuwe geluidwetgeving SWUNG is tegelijkertijd ook besloten om bestaande woningen met een te hoge geluidsbelasting langs hoofspoorlijnen aan te pakken. Dit noemt men saneren en voor het hoofdspoornet geldt dan het Meerjaren Programma Geluidsanering (MJPG). Het MJPG is gericht op het realiseren van geluidreducerende maatregelen bij woningen met een geluidbelasting van meer dan 70 dB als gevolg van een hoofdspoorlijn.

Maatregelen

De overheid wil de geluidhinder en slaapverstoring verminderen met een aantal gerichte maatregelen zoals het stimuleren van stillere goederentreinen, remsystemen en bruggen, het aanbrengen van raildempers, voegloos spoor, gladgeslepen spoor en wielen, het plaatsen van geluidschermen en het isoleren van woningen.

EUEuropese unie-Richtlijn Omgevingslawaai

De Europese Unie (EU) heeft in 2002 de Richtlijn omgevingslawaai uitgevaardigd om de burger beter te beschermen tegen geluidsoverlast. Deze richtlijn verplicht de lidstaten om geluidsbelastingkaarten te publiceren waarmee inwoners worden over de geluidsniveaus in hun omgeving. Het Rijk, de provincies en een aantal gemeenten brengen daarom om de 5 jaar de geluidsbelasting in kaart. Daarin staat onder andere wat zij de volgende 5 jaar willen doen om deze geluidsoverlast tegen te gaan. Lees meer over de geluidsbelastingskaarten op rijksoverheid.nl. Of bekijk de Geluidsbelastingkaarten spoorwegen voor het gebruiksjaar 2016.

De Europese Unie (EU) heeft in 2002 de Richtlijn omgevingslawaai uitgevaardigd om de burger beter te beschermen tegen geluidoverlast. Deze richtlijn verplicht de lidstaten om geluidbelastingkaarten te publiceren waarmee de bevolking wordt voorgelicht over de geluidniveaus in hun omgeving. Op basis van deze kaarten moeten beheerders actieplannen maken.

De kaarten in de Atlas Leefomgeving zijn gemaakt volgens de eisen van de EU-richtlijn. Op de website van de Noise Observation and Information Service Europe (NOISE) is de geluidsbelastingkaart van Europa te raadplegen.

Laatst gewijzigd: 29 juli 2020

Hinder?

Ondervindt u hinder van een spoorweg bij u in de buurt? Ga dan naar uw gemeente of naar de dichtstbijzijnde GGD. Of neem contact op met ProRail. ProRail kan in sommige wettelijk beschreven gevallen geluidsisolatie van de gevel aanbieden. Lees meer in de brochure Geluid langs het spoor.