Geluidskaarten geactualiseerd

Eind vorig jaar hebben we een aantal beleidspagina's van het thema geluid geactualiseerd. Ditmaal zijn de nieuwste geluidskaarten van het spoor, de rijkswegen en Schiphol in de Atlas geplaatst. Iedereen kan deze officiële berekeningen bekijken en daarmee een beeld krijgen hoe het met het verkeersgeluid in de eigen woonomgeving gesteld is.

Het zijn in totaal vijf kaarten die in de Atlas staan. Geluidsbelasting door rijkswegen en door spoorverkeer, weergegeven als gemiddelde geluidsbelasting en als nachtelijke geluidsbelasting. De kaart van Schiphol ziet er anders uit en daarop staan alleen twee geluidscontouren. De kaarten zijn afkomstig en eigendom van het ministerie van Infrastructuur en Water en is gemaakt in het kader van de EU richtlijn Omgevingslawaai. Dat is een officiële richtlijn die landen verplicht om elke vijf jaar dergelijke kaarten uit te brengen. 

Berekeningen

Voor de kaart zijn geen metingen maar geluidberekeningen gebruikt. Geluidmetingen geven informatie over de situatie direct rond het meetpunt. Metingen worden sterk beïnvloed door bronnen in de directe omgeving. Als dicht bij het meetpunt een ventilator bromt of het waait hard, worden deze geluiden gemeten en zijn ze niet te onderscheiden van het geluid van weg- of het spoorverkeer. Het is dan ook lastig om de locatie van een meetpunt representatief te kiezen. Met modelberekeningen kan informatie verkregen worden over de geluidbelastingen in een veel groter gebied, dat is handig. Aan de rekenmodellen liggen wel geluidmetingen ten grondslag.

Aan de slag

Deze nieuwe geluidskaarten gaan over het jaar 2016 en zijn voor iedereen toegankelijk. Let op: de kaarten hebben vaak enige tijd nodig om te laden. De bijgevoegde kaart toont een deel van Harderwijk, met daar doorheen een rijksweg.  Wie inzoomt op zijn eigen buurt, kan precies zien hoeveel geluid van de rijksweg hij over zijn huis (en tuin) te verwerken krijgt. Let op, dit gaat over gemiddelden én bij ver inzoomen ontstaan onnauwkeurigheden. Goed te zien is dat er op enkele plaatsen geluidsschermen staan. Daardoor is de rode band (grootste geluidsbelasting) een stuk smaller.

 

Op deze wijze kunt u allerlei plekken aan een kort onderzoek onderwerpen. Misschien wilt u uw toekomstige woonplek bekijken, een Nederlandse vakantiebestemming aftasten of de woonplaats van vrienden checken op geluid. Er kunnen daarbij ook combinaties worden gemaakt. Bijvoorbeeld stiltegebieden, Natura 2000-gebieden en geluidskaarten. De lichtgroene vlekken die u hier op de kaart ziet, zijn Natura 2000-gebieden voortkomend uit de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn. Het bruine vlak is een stiltegebied. Misschien vindt u wel dat de stilte in deze natuurgebieden onder druk staat en wilt u het gesprek aan gaan met gemeente of provincie. Deze kaarten kunnen ondersteunend zijn bij een dialoog over geluidsproblematiek.